بسم الله الرحمن الرحیم

مرامنامه

ما اعضای کانون تهیه کنندگان رسانه های دیداری بر باورها و اصول اخلاقی و حرفه ای مشترکی هم پیمان و استوار خواهیم  بود و این مبانی را ذیل سه اصل کلی تعریف می کنیم:

1-توجه دقیق و تبعیت کامل از قوانین و مقررات نظام جمهوری اسلامی ایران سر لوحه امور ماست.

2-پایبندی به اصول اخلاقی، دینی و ملی در همه ی شئون و فعالیت های کانون میباشد.

3-داشتن یک پیوست فرهنگی، هنری، دینی و ملی، در تمام برنامه ریزی ها به عنوان مقصد و مقصود  نهایی کانون تهیه کنندگان است.

ارزش ها:

1-کار گروهی و مشارکت پذیری برای ما ارزش تلقی می شود.

2-توجه به خرد جمعی و پرهیز از تصمیم گیری و یا رفتار فردی در مسولیت های مختلف کانون تهیه کنندگان از اصول کار ما می باشد.

3- صیانت از اهداف و اعتبار کانون تهیه کنندگان و ترجیح مصالح جمعی بر منافع فردی ،جز وظایف و مسولیت های اجتماعی و حرفه ای ما در کانون تهیه کنندگان است.

4-اعضای کانون تهیه کنندگان مصمم به ترویج فرهنگ قدر شناسی نسبت به پیشکسوتان و نیروهای توانمند و نخبگان هستند و آن را بخش مهمی از چارچوب فرهنگی کانون می دانند.

5-شفافیت درباره تصمیمات و عملکردها و اخبار مرتبط با اعضا کانون تهیه کنندگان، از ارزش های ما است.

6-پاسخگویی و توجه به مطالبات و پرسش های اعضای کانون تهیه کنندگان را سرلوحه رفتار تیمی می دانیم.

7-هر گونه رفتار و گفتاری از ما به عنوان تهیه کنندگان تلویزیون و رسانه های دیداری و VOD ، با رعایت شان و جایگاه تهیه کنندگی و حفظ اعتبار و شخصیت کانون تهیه کنندگان تعریف می شود.

8-تعهد و توجه نسبت به مسولیت های پذیرفته شده در کانون تهیه کنندگان و استمرار و پی گیری در انجام آن،از مبانی فعالیت ما است.

9- نظم و تقسیم کار شفاف از اصول ما است.

10- رعایت اصل محرمانگی و رازداری در قراردادها ی کانون تهیه کنندگان مورد توجه جدی اعضای آن است.

11-پرهیز از رسانه ای کردن و جنجال آفرینی نسبت به اختلاف نظرهای خانوادگی و رجوع به رویه های تخصصی و داوری های فنی جز چارچوب های ما است.

12-تمکین اخلاقی از سلسله مراتب داخلی کانون تهیه کنندگان و احترام به ساز و کارهای تعریف شده در داخل کانون تهیه کنندگان از ارزش های مورد توجه است.

رویکرد  حرفه ای مشترک:

1-تلاش برای ارتقای کیفیت هنری آثار تصویری

2-توجه به رویکردهای فرهنگی،ملی،مذهبی در تولیدات

3-کمک به بسط بازارهای کاری و حرفه ای برای اعضای کانون تهیه کنندگان در داخل و خارج از کشور

4-ارتفا سطح فنی و دانش اعضای کانون تهیه کنندگان

5-تربیت نیرو های تازه نفس و خلاق

6- کمک به شکل گیری تیم های حرفه ای از میان اعضا کانون تهیه کنندگان

7-نظام مند کردن فضای آموزشی در قالب دوره های حرفه ای و کارگاه های انتقال تجربه

8-کمک به تولید و تدوین تاریخ رسانه های تصویری

9- کمک به رعایت حق تالیف و صاحب و امتیاز برند