مصوبات جلسه هیئت مدیره کانون تهیه کنندگان، شهریور ماه ۱۴۰۱ :

– مطالبه صدور مجوز برگزاری جشنواره کانون تهیه کنندگان از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

_ انتخاب و معرفی شورای داوری جدید و ترکیب آن با شورای داوری قبلی

_ مصوبات مربوط به شیوه و جایگاه تعاملی کانون با سایر صنوف.

_نقد و بررسی مشارکت مالی و اجرایی پیشنهاد شده به کانون در مورد راه اندازه ی VOD

_ پی گیری ساختمان کانون از نهاد های طرف مشارکت و یا اجاره ساختمان جدید جهت بهره برداری از آموزشگاه کانون .

_صدور مجوز برگزاری گلریزان برای یکی از همکاران محترم پیشکسوت .

_ارائه گزارش و نقد و بررسی موضوعات مربوط به ضمانت بانکی ویژه قراردادها و بیمه و مالیات و اقدامات کارگروه های تخصصی کانون .

_گزارش ضبط تاریخ شفاهی تلویزیون از تهیه کنندگان پیشکسوت .