گزارش تصویری حضور کانون تهیه کنندگان در نمایشگاه رصتا

گزارش تصویری نشست مشترک هیات مدیره کانون با سید نظام موسوی سخنگوی هیات رئیسه مجلس